Valg av behandling

Det finnes ingen kur for MS, men det finnes behandling som kan bremse sykdommen og gjøre livet lettere. 1, 2

 • Symptomatisk behandling: medisiner som virker mot symptomene på MS, som f.eks. depresjon, inkontinens og smerte.
 • Sykdomsmodifiserende behandling (DMTs): medisiner som bremser progresjonen av MS slik at pasientene får færre attakker og mindre funksjonstap over tid.

Grad av sykdomsaktivitet som vurderes ved førstegangsbehandling;

  • Aktiv sykdom hvor det har vært ett attakk eller påvist ny(e) lesjon(er) ved MR-undersøkelse senere år.
  • Høy-aktiv sykdom hvor det foreligger ett eller flere attakk siste år, samt en eller flere demografiske, kliniske eller MR-markører som kan indikere dårligere prognose. Slike faktorer kan eksempelvis være ung alder ved debut, frekvens eller alvorlighet av attakk, restsymptomer etter attakk, samt omfang av funn ved MR (antall, volum og områder av lesjoner, kontrastlesjoner, T1-hypodense-lesjoner ("black holes") eller tegn til atrofi).

Ref: Helsedirektoratet; 05/2017: Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling.

 

 I dag finnesdet mange forskjellige DMTs tilgjengelig i Norge, de vil skille i virkningsmekanisme, effekt, bivirkninger og administrasjonsform. (tablett, sprøyte, infusjon)

Valget av sykdomsmodifiserende behandling er en svært viktig avgjørelse. Ikke vær bekymret dersom valget av DMT virker forvirrende i begynnelsen. Behandlingsteamet vil være der for å hjelpe deg gjennom de valgene du tar. Viktige spørsmål du bør stille før du starter behandling:

 • Er dette den beste behandling tilgjengelig for meg?
 • Hvilke effekt kan jeg forvente meg på de forskjellige symptomene jeg har?
 • Passer denne behandlingen min livsstil?
 • Vil den påvirke mine fremtidsvalg (som å planlegge familie)?
 • Hvordan vil jeg være i stand til å takle daglige rutiner og doseringsopplegget?
 • Hvor ofte og hvor lenge må jeg ta medisinen?
 • Vil jeg klare å tilberede medisinen og ta den selv?
 • Hvordan vil medisinen påvirke meg, og hvordan vet jeg at den virker?
 • Hvilke bivirkninger kan jeg forvente å få? Hvordan kan jeg håndtere dem?
 • Vil andre se at jeg behandles for MS?
 • Hva risikerer jeg dersom jeg ikke tar behandlingen?
 • Hva skjer dersom behandlingen ikke virker?

Alle opplever MS forskjellig, og hver dag kan bringe nye erfaringer. Selv om du behandles for MS, vil det være viktig å følge opp avtaler hos nevrolog og sykepleier. De kan, hvis nødvendig, endre behandlingen og holde deg oppdatert om siste utvikling innen behandlingsmuligheter. Sjekklisten under kan hjelpe deg å huske informasjon som er viktig og som bør diskuteres med legen din.

 • Symptomer og attakker: Det er viktig å registrere alle symptomer og eventuelle attakker. Mange MS-pasienter velger å skrive en dagbok for å holde oversikt.
 • Bivirkninger: La lege eller sykepleier få vite om eventuelle plagsomme bivirkninger av behandlingen.
 • Regelmessighet: Det er viktig at du tar medisinen slik som legen eller sykepleier har sagt. Dersom du har glemt å ta medisinen, ikke unnlat å si noe om dette. Det er bedre å fortelle om dette da dette kan være nyttig informasjon og de kan foreslå andre alternative behandlingsmuligheter.
 • Besøk hos andre leger:: Lag en oversikt over alle leger du går til, enten det er rutine øyesjekk eller en avtale hos fastlegen. Noter dato for besøket, hva som er gjort og spesielt dersom du har fått forskrevet noen medisiner.
 • Grad av støtte: Noen ønsker tett kontakt med MS-forbundet, andre ikke. Uansett hva slags støtte og oppfølging du ønsker, vær åpen med helsepersonellet om hvilke utfordringer du har, og bruk tid på å finne hvem/hva som kan være din viktigste støtte.
 1. Treatments. National Multiple Sclerosis Society Web site
 2. The MS Disease- Modifying Medications. National Multiple Sclerosis Society


MS behandling