Vaksinering og MS

– Flere problemstillinger kan knyttes til vaksinasjon av pasienter med MS. Ikke alle er grundig undersøkt, og det er nødvendig med økt kunnskap, sier Kjell-Morten Myhr, professor i nevrologi ved Nasjonalt kompetansesenter, Haukeland Universitetssykehus.

Vi har samlet de vanligste spørsmålene rundt vaksinasjon ved MS og fått en av Norges fremste MS-eksperter til å svare på dem:

Er MS-pasienter mer utsatt for å få infeksjoner?

– Pasienter med multippel sklerose (MS) har økt risiko for å få attakker i etterkant av infeksjoner1,2. Det er imidlertid ikke vist at MS-pasienter generelt har økt risiko for infeksjonssykdommer.

Immunmodulering ved MS kan øke risikoen for infeksjoner. Derfor er det viktig å optimalisere symptombehandling for å forebygge komplikasjoner med infeksjoner. En annen mulighet for å forebygge infeksjoner er vaksinasjon. Influensa øker risikoen for MS-attakker3, og kan forebygges med vaksinering, forklarer Myhr.

Kan vaksinasjon utløse MS hos friske personer?

– Studier som har undersøkt denne problemstillingen har ikke funnet holdepunkter for at det er økt risiko for MS etter vaksinasjon av friske personer4.

Kan vaksinasjon øke risikoen for attakker eller sykdomsprogresjon av MS?

– Det er ikke økt risiko for MS-attakker eller forverring av sykdommen etter vaksinering for sesonginfluensa, hepatitt B, varicella zoster, tetanus og tuberkulose4,5. Det er derimot knyttet en viss usikkerhet til vaksinering mot gulfeber. Jeg anbefaler en grundig avveining av behov for vaksinasjon, presiserer Myhr.

VZV-infeksjon ved immunmodulerende behandling

Det anbefales screening for antistoffer mot VZV (Varicella zoster-virus) før oppstart av behandling med immunmodulerende medikamenter. Dersom pasienter er VZV-negative, anbefales vaksinering.

Oppnår MS-pasienter normal vaksinerespons?

– Det finnes lite kunnskap om redusert vaksinerespons hos MS-pasienter som får immunbehandling. En studie viser normal vaksinerespons ved sesonginfluensa-vaksine under MS-behandling. En pågående studie ved Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose antyder at vaksineresponsen er noe redusert hos de som bruker visse immunmodulerende medikamenter, men er på normalt nivå hos de som bruker interferon beta-medisiner. Mer kunnskap om dette også relatert til nyere medisiner, er nødvendig.

Er det trygt å vaksinere MS-pasienter som får behandling?

- Det ser ut til at vaksinasjon mot sesonginfluensa er trygt under immunmodulerende behandling av MS13. Det er ikke rapportert om forverring av sykdommen eller uvanlige bivirkninger ved immunmodulerende behandling ved MS.

 

Referanser

1. Sibley WA et al. Clinical viral infections and multiple sclerosis. Lancet 1985;1:1313-5.

2. Andersen et al. Viral infections trigger multiple sclerosis relapses: a prospective sero-epidemiological study. J Neurol 1993;240:417-22.

3. Oikonen M et al. Temporal relationship between environmental influenza A and Epstein-Barr viral infections and high multiple sclerosis relapse occurrence. Mult Scler 2011;17:672-80.

4. Farez and Correale. Immunizations and risk of multiple sclerosis: systematic review and meta-analysis. J Neurol 2011;258:1197-206.

5. Rutschmann et al. Immunization and MS: a summary of published evidence and recommendations. Neurology 2002;59:1837-43.

6. Farez and Correale. Yellow fever vaccination and increased relapse rate in travelers with multiple sclerosis. Arch Neurol 2011;68:1267-71.Forskning