Attakktelefon for pasienter med multippel sklerose (MS)

– Personer med MS har som oftest et attakkpreget sykdomsbilde, med subakutte forverringer som kan vare i uker eller måneder. Vi ønsket å få mer kunnskap om pasientenes erfaringer og behov knyttet til behandling og oppfølging for å utarbeide gode og standardiserte pasientforløp, sier Anne Britt Rundhovde Skår, MS-sykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

Usikkerhet rundt attakker

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant helsepersonell på sykehuset og i to kommuner, samt MS-pasienter ved nevrologisk poliklinikk på Haukeland universitetssjukehus. I tillegg ble det utført fokusgruppeintervjuer med personer med MS.

– Det ble blant annet etterlyst klare forløp knyttet til ulike problemstillinger som pasienter med MS møter. Spesielt var det usikkerhet rundt attakker og attakkbehandling og hvor en kan henvende seg med spørsmål angående dette, fastslår Rundhovde Skår.

– I første omgang har vi utarbeidet et attakkforløp ved akutte forverringer. Dette forløpet inkluderer blant annet en attakktelefon som besvares alle hverdager på dagtid av sykepleier på nevroklinikken. Sykepleieren bruker et attakkvurderingsskjema i kartleggingen av symptomene, er det snakk om nye, eller forverring av gamle symptomer, har pasienten en infeksjon og hvor lenge har attakket vart. Bakvakten vurderer om pasienten skal legges inn for behandling. Dersom pasienten legges inn til attakkbehandling, vurderes det i løpet av oppholdet om pasienten trenger å endre sykdomsbremsende behandling eller har bruk for rehabilitering.

Sikrer pasientene en tilgjengelig tjeneste

– Vi har nesten utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra både pasienter og fastleger. Attakktelefonen er et tiltak som gir en mer forutsigbar tjeneste som er like tilgjengelig for alle personer med MS i Helse Bergen. Dette er med på å heve kvaliteten på helsetjenesten til pasientene, avslutter Anne Britt Rundhovde Skår.

I et nasjonalt MS forløpsprosjekt der målet er å utarbeide standardiserte pasientforløp for behandling og oppfølging av pasienter med MS, har vi i første omgang hatt hovedfokus på utarbeiding av et attakkforløp. Attakkforløpet inkludert etablering av attakktelefonen gjelder for Helse Bergen, men vi mener at dette er et godt tiltak som del av et pasientforløp.

 

Referanser

1. www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/PKO/Sider/MS---Nytt-tilbud-om-attakk-telefon.aspx

2. Anne Britt Rundhovde Skår, Attakktelefon for pasienter med MSØvrig